OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISINDA BULUNAN SAYIN GENEL KURUL ÜYELERİ ' NE

Eskişehir Elektrikçiler Odası Başkan , Yönetim Kurulu , Denetim Kurulu üyelerinin değişimini gündem maddesi olarak belirlediğiniz Olağanüstü Genel Kurul çağrısını içerir Noter marifetiyle gönderilen ihtarnameleri tebellüğ etmiş bulunuyoruz.Olağanüstü Genel Kurul çağrısı ve talep edilen gündeme ilişkin ; Eskişehir Elektrikçiler Odası Başkanı , Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri olarak , görevimizin ifası ve işleyişine dair haksız , mesnetsiz ve hakkaniyete son derece aykırı beyanlara istinaden , cevap verme zaruretimiz hasıl olmuştur.

 

Olağanüstü Genel Kurul çağrısı gündem gerekçesi olarak , 5362 Sayılı Yasa madde 11/f "Oda üyelerinin çalışma konularına giren hususlarda haklarını korumak için resmi ve özel kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak , üyelerinin mesleki menfaatlerini ilgilendiren konularda , adli ve idari yargı mercileri önünde oda başkanı marifetiyle odayı temsil etmek." ve yine madde 11/ l " ...mesleki teamüle aykırı davranışları belirlenen üyelere yazılı ihtarda bulunmak , tekrarı halinde ilgilileri birlik disiplin kuruluna bildirmek , tüketicilerin korunması için gerekli tedbirleri almak ve üyeleri hakkında bu konuda odaya yapılan şikayetleri incelemek." hususlarında tarafımızın görevlerini yerine getirmediğinden bahisle maddi , manevi ve zaman kayıplarının yaşatıldığı , mağduriyet oluşturulduğuna yer verilmiştir. 20/01/2018 Tarihindeki Olağan Genel Kurul seçimlerinde göreve seçildiğimiz günden bu yana , görevimizin ifasında gösterdiğimiz titizlikle , dikkat ve özen yükümlülüğüne uygun olarak hiçbir ihmal yada suistimale yer vermeden özverili çalışmalarımızı halihazırda sürdürmekteyiz ; üyelerimize hizmet vermenin bilinciyle gerek Yasa doğrultusundaki görev ve sorumluluklarımız gerekse ilkeli çalışmalarımızda , ihtarnamelerde ismi geçen üyelerimize mağduriyet , maddi - manevi ve zaman kayıpları yaşattığımızın pek tabii kabulü mümkün değildir. Zira , Olağanüstü Genel Kurula konu ettiğiniz gündeme ilişkin , tarafımız ve çalışmalarımız aleyhine somut hiçbir aykırılıktan bahsedilememiş , son derece yüzeysel bir gerekçe oluşturulmuştur.Şöyle ki;

 

Her ne kadar mesleki teamüle aykırı davranışları belirlenen üyelere yazılı ihtarda bulunulması , tüketicilerin korunması hakkında odaya yapılan şikayetleri incelemek olan görev ve sorumluluğumuzun yerine getirilmemesi sebebiyle uğranılan zarardan bahsedilmişse de ; tüm görev süremizi içeren sürede OEDAŞ tarafından Odamıza bildirilen, üyelerimizin ilgili mevzuat ve şartnamelere aykırılıkları tarafımızca öncelikle incelenmiş ; sonrasında can ve mal emniyeti tehlikeleri detaylarının yer aldığı , yapılan işin yeri , tüketici bilgileri , yapılan aykırı işin niteliği ayrıntılarının bulunduğu , OEDAŞ tarafından gönderilen bildirim yazısı ekinde yer alacak şekilde, Noter marifetiyle , ilgili üyemize , 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu madde 11/l uyarınca yazılı ihtarlar gönderilmiştir , bu hususta tarafımızca yapılan inceleme , ilgili üyelere Noter marifetiyle gönderilen yazılı ihtarlar ve tüm ekleri, oluşturulan klasörlerde Odamız uhdesinde saklanmaktadır. Şuana dek , OEDAŞ tarafından yaptığı işin aykırılıkları bildirilen hiçbir üyemizin dosyası incelemeye alınmadan yada gerekli ikazda bulunulmadan kapatılmış değildir. Başkan, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin değişimi gündemli Olağanüstü Genel Kurul çağrısında bulunan siz üyelerimizden bazılarınıza da , yaptıkları aykırı işlerden dolayı yazılı ihtarlarda bulunduğumuzu belirtmek isteriz...

 

Tüketicilerin Odamıza , üyeler hakkındaki yaptıkları şikayetler ivedi olarak incelenmiş , tüketici şikayetine konu yerin keşfine gidilmiş , Oda Başkanı Cafer ADIGÜZEL'in bizzat bilirkişi olarak yer aldığı Bilirkişi Raporları hazırlanmış, 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu madde 11/l uyarınca şikayet konusu mağduriyet giderilerek tüketicinin korunması sağlanmıştır.Üyelere yönelik tüketici şikayet dilekçeleri , Bilirkişi Raporları ve ilgili tüm ekler , oluşturulan klasörlerde Odamız uhdesinde saklanmaktadır.

 

Görev süremiz içerisinde 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu madde 11 'de yer alan görev ve yetkilerimiz doğrultusunda , üyelerimize yönelik eğitimler düzenlenerek sertifikalar verilmiş ; nitelikli iş gücü adına Avrupa Yeterlilikler Çerçevesiyle uyumlu ve ulusal meslek standartlarını her anlamda yükseltme hedefiyle kurulan Mesleki Yeterlilik Kurumu ile işbirliği içerisinde çalışmalar yapılmış ; Odamız adına , tüketicilerin can ve mal güvenliklerinin korunmasına ilişkin , yeterlilik belgesi olmayan , yetkisiz ve korsan elektrikçilere karşı tüketiciler basın yoluyla uyarılmış ; çıkarılan her yeni Şartnameye ve mevzuattaki yeni hükümlere ilişkin Odamız üyelerine bilgilendirme toplantıları yapılmış , teorik ve pratik kurs programları hazırlanmış ; Odamız üyelerinin sektörel gelişimlerini desteklemek adına farklı illerdeki fabrikalara inceleme gezileri düzenlenmiş ; yetişmekte olan sektör öğrencilerine nitelikli iş gücünün sağlanması adına eğitimler verilmiş ; Enerji Bakanlığı ile sektörel sorun ve talepler hakkında görüşmeler yapılmış ; Anadolu Üniversitesi ile Odamız arasında yapılan işibirliği sonucu eğitim seminerleri düzenlenmiş ; Odamız üyelerinin çalışmalarının daha hızlı ve kaliteli yapılabilmesi adına OEDAŞ ile görüşmeler yapılmış çözümler sunulmuş ; Odamız adına üyelerin haklarının savunulması ve mesleki menfaatleri için Yargı yoluna gidilerek verilen Hukuk mücadelesini üyelerimiz lehine sonuçlandırmış bulunuyoruz ve hatta mesleğimize ilişkin yürütülen tüm çalışma ve iyileştirme çabalarında Eskişehir Elektrikçiler Odası ve Oda Başkanı Cafer ADIGÜZEL , Türkiye Elektrik Elektronik ve Benzerleri Esnaf Sanatkarlar Fedarasyonu ve Fedarasyon Başkanı tarafından örnek gösterilmiş , basına da yansıdığı üzere Fedarasyon Başkanı , yürüttüğümüz çalışmalarımız ve mesleğimize verdiğimiz destekten dolayı teşekkürlerini iletmiştir.Bahsedildiği ve daha fazlasını içeren birçok hizmet , Odamız tarafından üyelerimiz lehine verilmiştir.

 

Tüm anlatılanlar doğrultusunda , ihtarnamenizde yer verdiğiniz Başkan , Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri'nin değişimi gerekçelerinin mesnetsiz , haksız ve hakkaniyete aykırı olduğu sabittir , bizler Eskişehir Elektrikçiler Odası Başkanı , Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri olarak , sevgi ve özveriyle sürdürdüğümüz GÖREVİMİZE DEVAM EDECEĞİMİZİ siz değerli Genel Kurul Üyelerimize saygıyla bildiririz.29/09/2020

ESKİŞEHİR ELEKTRİKÇİLER ESNAF VE SANATKARLAR ODASI

YÖNETİM VE DENETİM KURULU